หลังจากทำการชำระเงินแล้ว ให้ไปที่ Service > Payment Verification